Általános szerződési feltételek

1. 1. Szolgáltató neve, címe:

A Szolgáltató megnevezése: Ovisjel Kft.
Székhelyének címe: 7635 Pécs, Varjú dűlő 14. 
Cégjegyzékszám: 02-09-078325 (bejegyző cégbíróság megnevezése: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság)
Adószám: 23739044-2-02
E-mail: info@megtalaltam.hu
Telefon: (30) 9358648
Tárhely szolgáltató: RACKFOREST KFT. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

2. Ügyfélszolgálat elérhetősége, internetes honlapjának címe:

A Felhasználók az ügyfélszolgálatot a weblapon történő levelezési modulon keresztül, emailen kereshetik meg
Elérhetőség: info@megtalaltam.hu, www.megtalaltam.hu

3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások meghatározása

A www.megtalaltam.hu honlap üzemeltetésével, valamint az megtalaltam jelöléstechnikai eszközök értékesítésével (öntapadós címkék, kulcstartók stb.) (továbbiakban: „Szolgáltatás”) az Ovisjel Kft. célja, hogy elősegítse egy elveszett eszköz tulajdonosa (továbbiakban: „Felhasználó”) és az eszköz megtalálója közti kapcsolatfelvételt.

3.1 Megjelölés termékek

A megjelölés terméket a Felhasználó, az általa kiválasztott eszközre ragasztja/helyezze fel. A felragasztás/felhelyezés helyét a Felhasználó szabadon határozza meg. A Szolgáltatás célja, hogy az Azonosító matricával ellátott eszköz elvesztése esetén, az Ovisjel Kft. által üzemeltetett www.megtalaltam.hu honlapon keresztül a megtaláló az elérhetősége megadásával lehetőséget ad a kapcsolatfelvételre az eszköz tulajdonosnak. A megtaláló az eszközre felragasztott/felhelyezett azonosítóval a webcímen (www.megtalaltam.hu) bejelentést tesz a megtalálásról. A megtaláló adatai a Szolgáltatás a tulajdonosnak továbbítja, ezáltal a tulajdonos felveheti a kapcsolatot a megtalálóval. A kód a honlapon történő megadásával a megtaláló nem férhet hozzá az eszköz tulajdonosának adataihoz. Az azonosító, 4 betű és 4 szám kombinációja. A Szolgáltatás semmilyen egyéb feladatot nem vállal. Felelősséget sem vállal a megtaláló megadott adatai helyességéért.

3.2. Regisztráció és a Szolgáltatás aktiválása

A Szolgáltatást a jelölés eszköz vásárlás időpontjától aktív. Az egyedi azonosító a tulajdonos fiókjához van kötve. További aktiválás nem szükséges.

3.3. Feltöltött adatok módosítása

A Szolgáltató webfelületére (weblapra) történő belépés az email cím és a jelszó megadásával történik. Belépés után lehetőség van adatmódosításra a személyes profil felületen.

3.4. Szolgáltatás időtartama

A megtalaltam kódok öt évig érvényesek, azaz az Ovisjel Kft. a Szolgáltatást ezen időtartam alatt nyújtja a Felhasználó részére.

8. 4. A szerződéskötés

A Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfizetői szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó között ráutaló magatartással, azaz a szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő megtalaltam jelöléstermékek megvásárlásával és így a Szolgáltatás igénybevételével jön létre.

4.1. A vásárló értesítése

Szolgáltató a Felhasználó részére küldött email tesz eleget a Felhasználó értesítésére vonatkozó kötelezettségének.

5. A Szolgáltató vállalásai, felelőssége

A Szolgáltató webfelületét mindenkori működőképességét – felügyeleti rendszerével folyamatosan ellenőrzi. A Szolgáltató felületére feltöltött adatokat üzleti titokként kezeli és a GDPR-nek megfelelően tárolja őket. Az adatok kiadása csak törvénybe ütköző cselekedet gyanúja miatt kerül közlésre a hatósággal vagy törvényi adatszolgáltatásra való felhívás esetén.

Az Ovisjel Kft. nem vállal felelősséget, a Felhasználó által megadott adatok valódiságáéért.

Az Ovisjel Kft. szolgáltatásának igénybevételéhez nem szükséges írásbeli egyedi előfizetői szerződés, csak a megtalaltam termékek megvásárlása és a vásárláskor történő regisztrációja.

A szerződés azon a napon jön létre, amikor a Felhasználó megvásárolja a megtalaltam terméket.

6. Szerződésmódosítás

Szolgáltatónak a termék jellegéből adódóan nem áll módjában a szerződést módosítani.

Bármilyen törvénybe ütköző cselekedet észlelése esetén, ami a Szolgáltatónak kárt okoz (anyagi, illetve erkölcsi), törli azon Felhasználókat, akik a cselekedettel összekapcsolhatók.

A Szolgáltatás a vevő fiókja törlésével bármikor megszünthető. Ezzel a vevő össze adatát kitörlünk a rendszerből, az eddigi elveszett tárgyak bejelentésekkel együtt a GDPR-nek megfelelően. Ezután az azonosító kódja további nem él. A szolgáltatás ismét igénybevételhez újra kell regisztrálni.

7. A hibabejelentések menete

A regisztráció során felmerült problémákkal kapcsolatban a weboldalon található telefonszámon illetve email címen lehetséges bejelentést tenni.

8. Ügyfélszolgálat működése, az előfizetői bejelentések, panaszok intézése

A Szolgáltató elérhetősége: munkanapokon 09h-16h-ig. Az elérhetőségi időn kívül Szolgáltató előfizetői számára email küldési lehetőséget biztosít.

E-mail címe: info@megtalaltam.hu

Szolgáltató a Felhasználói bejelentések és panaszok kivizsgálását az elérhetőségi időn belül érkezett panaszok esetében haladéktalanul, az elérhetőségi időn túl érkezett panaszok esetében 24 órán belül megkezdi.

9. Reklamáció

Ha a Felhasználónak a szerződés szerinti szolgáltatással kapcsolatos reklamációja van, akkor emailt küldhet az info@megtalaltam.hu címre. A Szolgáltató a reklamációt kivizsgálja és 5 munkanapon belül vagy írásban válaszol az Felhasználónak.

Amennyiben a bejelentés, illetve panasz alaptalannak bizonyult, az ügyfélszolgálat a panasz elutasítását indokolással ellátva írásba foglalja és annak egy példányát a Felhasználónak átadja vagy 15 napon belül megküldi. 

Szerződő felek a reklamációk és viták rendezését elsősorban az ügyfélszolgálat igénybevételével rendezik. Ha felek egymással nem tudnak megegyezni, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez, a területi gazdasági kamarák mellett működő békéltető testületekhez, illetve az előfizetői szerződésből eredő jogvitájuk ügyében a területileg illetékes bírósághoz fordulhatnak.

10. A személyes adatok védelme

A regisztráció során a Felhasználó személyes adatokat – név, lakcím, emailcím, telefonszám - közöl a Szolgáltatóval és hozzájárul azok Szolgáltató általi kezeléséhez. A Szolgáltató jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatás teljesítése céljából és érdekében, a szolgáltatás teljesítéséhez feltétlenül szükséges időtartamig kezeli a Felhasználó ezen személyes adatait. Az adatkezelés során a Szolgáltató köteles jelen ÁSZF adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseit, valamint a 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul betartani. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat marketing célokra nem használja fel.

A Felhasználó jogosult a Szolgáltatótól felvilágosítást kérni az adatkezelés körülményeiről. A Felhasználó, a Szolgáltatónak küldött emailben vagy ajánlott levélben bármikor kérheti a személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását. A kérelemnek a Szolgáltató legkésőbb 7 napon belül köteles eleget tenni.

A Szolgáltató az adatkezelési nyilatkozattal ellentétes adatkezelést kizárólag a törvényben erre felhatalmazott szervek megkeresésére teljesíthet.

A Szolgáltató köteles tájékoztatni az érintett nemzetbiztonsági szolgálatot a szolgálat által államtitoknak minősített, védett telefonszámait érintő adatszolgáltatási megkeresésekről.

A Szolgáltató adat- és titokvédelemmel kapcsolatos, előző bekezdéseiben meghatározott kötelezettségein túlmenően a titokvédelemre vonatkozó különleges feltételeket, a forgalmi és számlázási adatok kezelésének részletes szabályait jogszabály állapítja meg.

A titoktartási kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját a Szolgáltatóval azonos módon terheli és megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik. A titoktartási kötelezettség az alkalmazottat a munkaviszony, a tagot a tagsági viszony, a megbízottat a megbízási jogviszony megszűnése után is terheli. Az adatvédelmi követelmények betartásáért felelős dolgozó nevét, beosztását és elérhetőségét a Szolgáltató az ügyfélszolgálaton teszi közzé.

Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató személyes adatait jelen pontban foglaltak szerint kezelje. Amennyiben a Felhasználót az adatkezeléssel összefüggésben sérelem éri, jogosult panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

11. A megtalálója adatai védelme

A megtaláló adatai kizárólag a Felhasználónak (tulajdonosnak) adunk át. Harmadik félnek nem adunk és semmilyen saját célra nem használunk fel.

12. Egyéb rendelkezések

Az ÁSZF-ben szabályozott Szolgáltatással összefüggésben keletkezett jogviták esetében a magyar jog az irányadó. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az irányadók.

Kelt Pécs, 2019.04.30.